Status Permohonan : Baru

Sila pilih kategori yang ingin dipohon:

PERMOHONAN BARU
Nama Penuh *
(Seperti dalam kad pengenalan)
:
No.K/P *
:
Jawatan *
:
Gred *
:
Taraf Perjawatan *
:
Jabatan *
:
Bahagian *
:
No. Tel *
:
Cadangan alamat emel
(bergantung kepada kekosongan alamat emel)
:

* maklumat WAJIB diisi oleh pemohon

Dengan ini, saya berjanji akan mematuhi semua peraturan, Garis Panduan Bring Your Own Device (BYOD) PSUKPP dan Polisi Penggunaan Emel Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jika saya melanggar polisi berkenaan, tindakan tatatertib boleh diambil terhadap saya dan akaun emel rasmi yang diberikan kepada saya akan ditamatkan. Permohonan baru perlu dikemukakan untuk mendapatkan semula emel rasmi berkenaan.

(Permohonan ini akan dihantar kepada Ketua Jabatan untuk pengesahan)

Sila ambil perhatian bahawa sahlaku permohonan ini adalah selama 6 bulan dari tarikh permohonan. Sekiranya tuan/puan tidak mendapat sebarang pemakluman daripada Penyelaras ICT Jabatan/ Unit masing-masing dalam tempoh berkenaan, tuan/puan dikehendaki mengisi semula permohonan selepas tempoh tersebut.